1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  1. Az internetes áruházat Alfaram sp. z o.o. ul. Prosta 14, 38-200 Jasło, Poland, VAT: PL6852352767
   (a továbbiakban: Eladó) üzemelteti. 
  2. Az itt nem szabályozott kérdésekben az internetes áruház szabályzatának rendelkezései az irányadóak.
  3. Ahol az alábbi nagybetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételek további részében szerepelnek, azok az alábbiakban meghatározott jelentésben értendők, kivéve, ha a szövegkörnyezetből egyértelműen másként nem következik:
   • INTERNETBOLT - a www.alfaram.hu címen elérhető weboldal és annak kiterjesztései. 
   • REGISZTRÁCIÓFORMULUM – az internetes áruház funkcionalitásán belül elérhető űrlap, amelyen keresztül a magánszemély megrendelheti a Digitális Tartalmat az Eladótól, és így szerződést köthet a Digitális Tartalom szolgáltatására.  
   • DIGITÁLIS TARTALOM – a regisztrációs űrlap helyes kitöltése és ennek következtében a hírlevélre való feliratkozás, és ezáltal az Eladóval a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése ellenében a Vevő rendelkezésére bocsátott, termékekre vagy promóciókra vonatkozó információk.  
   • VEVŐ - az a természetes személy, aki a regisztrációs űrlapon keresztül feliratkozik a hírlevélre és szerződést köt a digitális tartalom szolgáltatására.  
   • FOGYASZTÓ - olyan természetes személy Vevő, aki szerződést köt egy kereskedővel digitális tartalom szolgáltatására, amely szerződés nem kapcsolódik közvetlenül a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.
   • HÍRLEVE - Elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi minden előfizető számára, hogy a Vásárló által megadott e-mail címre vagy a megadott telefonszámra SMS-ben, a Vásárló kifejezett beleegyezésével, ciklikusan tájékoztatást kapjon a Webáruházról, különösen a Termékekről, az aktuális tevékenységekről, a marketing akciókról és a Promóciós akciókról.
   • VÁLLALKOZÓ FOGYASZTÓ - olyan természetes személy Ügyfél, aki a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződést köt közvetlenül az üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan, amennyiben a szerződés tartalma arra utal, hogy az nem szakmai jellegű a számára, és különösen az üzleti tevékenységének tárgyából ered, amely a Központi Nyilvántartás és a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információkról szóló rendelkezések alapján elérhetővé vált.
 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

  1. Az Ügyfél eszközének minimális műszaki követelményei, amelyek lehetővé teszik a Digitális Tartalom szállítására vonatkozó szerződés megkötését és annak megfelelő átadását, a következők:
   • Internet-hozzáféréssel rendelkező eszköz;
   • A webböngésző legújabb verziója; 
   • Aktív e-mail fiók (e-mail cím); 
   • Aktív távközlési szolgáltatással rendelkező mobiltelefon; 
   • Aktív SIM-kártya. 
  2. A Vevő bármikor leiratkozhat a hírlevélről az Eladóval való kapcsolatfelvétel útján a Webáruházban meghatározott módon, vagy az elektronikus hírlevél szolgáltatás nyújtása keretében a Vevőnek küldött minden egyes üzenetben található link segítségével.
 3. DIGITÁLIS TARTALOM SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  1. A digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése a Regisztrációs űrlapon keresztül történik.
  2. Az Ügyfél nem köteles a Digitális tartalom átadásáért cserébe semmilyen összeget fizetni. Az Ügyfél által a Digitális Tartalom szolgáltatásáért fizetett díj a személyes adatai és a hírlevélre való feliratkozáshoz való hozzájárulása.
  3. A szerződést kötni kívánó Vevő felelőssége, hogy a regisztrációs űrlapon a szükséges helyes és naprakész adatokat, pl. e-mail címet megadja, és az Eladótól kapott e-mailben található linkre kattintva megerősítse a feliratkozást. A Regisztrációs űrlapon szereplő valamennyi adat megadása önkéntes.
  4. Amint a Vevő a hírlevélre való feliratkozást a fent meghatározott módon megerősíti, a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés tényleges megkötésére kerül sor.
 4. A DIGITÁLIS TARTALOM ÁTADÁSÁNAK KÖLTSÉGE, MÓDJA ÉS IDEJE

  1. A Digitális tartalom kiszállítása ingyenes, és a Digitális tartalomnak az Ügyfél által a regisztrációs űrlap kitöltésekor megadott e-mail címre történő megküldésével, vagy a Digitális tartalom letöltését lehetővé tevő linknek az Ügyfél e-mail címére történő megküldésével történik, közvetlenül a szerződés megkötését követően.

  2. A Digitális Tartalom szállítása a Digitális tartalomszolgáltatási szerződés időtartama alatt rendszeresen történik.

 5. DIGITÁLIS TARTALOMMAL KAPCSOLATOS PANASZ ÉS ELÁLLÁSI JOG

  1. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél és a Vállalkozó-Fogyasztó jogosult a Digitális Tartalommal kapcsolatban panaszt tenni az e pontban leírt szabályok szerint.

  2. A Fogyasztó vagy Vállalkozó-Fogyasztó státusszal nem rendelkezőkkel szemben a jótállási felelősség kizárt. 

  3. Az Eladó kötelezettsége, hogy a Digitális Tartalmat a megkötött, a Digitális Tartalom szállítására vonatkozó szerződés tartalmának megfelelően adja át a Vevőnek.
  4. Az Eladó felelős azért, hogy a Digitális Tartalom megfelel-e a szerződésben foglaltaknak.

  5. Az Eladó felel a Digitális Tartalom szerződésnek való megfelelésének a Fogyasztónak történő átadás időpontjában fennálló és az ettől az időponttól számított 2 éven belül feltárt hiányosságáért.

  6. A panaszt a Fogyasztó bármilyen formában benyújthatja.

  7. Amennyiben a Digitális Tartalom nem felel meg a Szerződésnek, a Vásárlót, mint Fogyasztót és a Vállalkozó-Fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogok illetik meg.

  8. Ha a Digitális Tartalom nem felel meg az átadására vonatkozó szerződésnek, a Fogyasztó és a Vállalkozó-Fogyasztó követelheti a Digitális Tartalom átadására vonatkozó szerződésnek való megfeleltetést. Ha ez lehetetlennek bizonyul vagy túlzott költségeket igényel, a Fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől.

  9. Ezen túlmenően a fogyasztónak vagy üzleti fogyasztónak minősülő Vevő elállási nyilatkozatot tehet a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől, ha az Eladó az 5. pontban említett út kimerítését követően sem szállította le a Digitális tartalmat a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződésnek megfelelően. 8. pontban foglaltak szerint, ha az Eladó erőfeszítései nem vezettek a Digitális tartalomnak a szerződésnek megfelelő leszállításához, ha a Digitális tartalom hibája olyan jelentős, hogy értelmetlennek tartja az Eladó kötelezését annak kijavítására, vagy ha az Eladó nyilatkozatából nyilvánvaló, hogy nem lesz képes a Digitális tartalmat ésszerű időn belül vagy a Fogyasztó vagy a Vállalkozó-Fogyasztó számára túlzott kellemetlenségek nélkül a szerződésnek megfelelővé tenni.

  10. Az Ügyfél, mint Fogyasztó, a Digitális tartalom átvételétől számított 14 napon belül elállhat a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől. Az Általános Szerződési Feltételek jelen pontjának rendelkezései a Vállalkozó - Fogyasztóra is vonatkoznak.

  11. A határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztó vagy Vállalkozó - Fogyasztó a határidő lejárta előtt nyilatkozik az Eladónak. A Fogyasztó vagy Vállalkozó - Fogyasztó bármilyen egyértelmű nyilatkozatot tehet, amelyben tájékoztat az Adásvételi szerződéstől való elállásáról.

  12. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozat az Eladó felé bármilyen módon megtehető.

  13. Az adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő a digitális tartalomnak a Fogyasztó vagy Vállalkozó - Fogyasztó részére történő átadásának időpontjától kezdődik.

  14. A távolról kötött szerződéstől való tényleges elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.

  15. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó vagy Vállalkozó - Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül törölni a Vevőnek a Digitális tartalom szolgáltatására és hírlevél feliratkozásra vonatkozó szerződés megkötése céljából megadott személyes adatait.

 6. SZELLEMI TULAJDONJOGOK  

  1. A digitális tartalom teljes szerzői joga az Eladót illeti meg. 

  2. A Digitális Tartalom kizárólag a Vevő rendelkezésére áll saját használatra. 

 7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. A Vevő által a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok megadása szükséges a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötéséhez, és ebben a helyzetben az adatok feldolgozása a megkötött szerződés teljesítése érdekében történik.  

  2. A közös hirdetési csatornákon keresztül gyűjtött adatok feldolgozása és felhasználása az "Adatvédelmi szabályzat" szerint történik.

  3. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott egyéb területeken az "Adatvédelmi politika" dokumentum tartalmazza.

 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A hírlevél Általános Szerződési Feltételek 2022.12.07-én lépnek hatályba.

  2. Amennyiben az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései az Ügyfél számára kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mint a lengyel jog rendelkezései és a jelen ÁSZF rendelkezései, az Ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának rendelkezései az irányadóak.  

  3. A hírlevél jelen Általános Szerződési Feltételek tartalma változhat. Az Eladó a változásokról az internetes áruház honlapján történő közzététel útján tájékoztat.